FORMULARZ

Skontaktuj się z Nami!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi z siedzibą w Skoczowie, ul.Mickiewicza 47;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, szczególnie poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak do nas dojechać?