Projekty Unijne

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi w Skoczowie realizuje projekt z funduszy unijnych w ramach naboru WND-RPSL.10.02.02-24-0571/19 pn: „Rewitalizacja i rozbudowa budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi” na potrzeby utworzenia centrum usług społecznościowych „Śląska Cieszyńskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczego Otwarte Drzwi”. 

Celem projektu jest stworzenie centrum usług społecznościowych na terenie Skoczowa, dzięki czemu poprawi się dostępność tych usług w rejonie i zwiększy się aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Rewitalizacja pozwoli na świadczenie wysokiej jakości podstawowych usług społecznych i opiekuńczych w celu realizacji skutecznej i efektywnej integracji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Działania, które zostaną podjęte w ramach rewitalizacji, przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkanców oraz ożywienia społecznego Gminy Skoczów, co będzie skutkowało ograniczeniem ryzyka wykluczenia społecznego w regionie.

Beneficjent:   Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Otwarte Drzwi

Wartość projektu: 649136,90 zł

Dofinansowanie EFRR: 551766,36 zł

Planowane efekty projektu to:

– przebudowa budynku zlokalizowanego w granicach zabytkowego centrum Skoczowa przy ul. Mickiewicza 47, gdzie realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej,

– dostosowanie tego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– powstanie nowych miejsc pracy w nowotworzonym centrum usług społecznościowych.

Ukończenie budowy i następnie wyposażenie budynku hospicjum stacjonarnego umożliwi również objęcie chorych całodobową opieką zapewniając im maksymalny komfort życia w chorobie, dbając o każdą chwilę aż do końca.